FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र

ऐन, नियम र कार्यविधिको नाम
कीर्तिपुर नगरपालिकाको घर बहाल कर कार्यविधि, २०७६
सार्वजनिक शौचालय निमार्ण, सञ्चालन र व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७६
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि (संशोधन सहित), २०७५
कीर्तिपुर नगरपालिकाको “कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७६
विनियोजन ऐन, २०७७
आर्थिक ऐन, २०७७
कीर्तिपुर नगरपालिका, शैक्षिक कर्जा दिने सम्बन्धमा बनेको निर्देशिका, २०७६
कीर्तिपुर नगरपालिका विनियोजन ऐन, २०७६
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७६
कीर्तिपुर नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७६
कीर्तिपुर नगरपालिकाको विनियोजन(संशोधन सहित), २०७५
कीर्तिपुर नगरपालिका क्षेत्रको व्यवस्थित वस्ती विकास नियमन निर्देशिका, २०७५
विनियोजन ऐन, २०७५
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५
फोहरमैला व्यवस्थापन तथा प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धि निर्देशिका २०७५
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५
वडा स्तरिय बजेट परिचालन कार्यविधि, २०७५
नगर खेलकुद सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७५

Pages