FAQs Complain Problems

आ.व. २०७८/०७९ को प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा वितरण गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण

आ.व. २०७८/०७९ को  प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो त्रैमासिकमा वितरण गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण  (सम्बन्धित लाभग्राहिको नामनामेसी सहित तलको सम्वन्धित वडा कार्यालयको लिंकमा राखिएको छ ।

सो सम्वन्धि विवरण हेरी सम्वन्धित सबैमा जानकारी दिनु होला ।

वडा नं पहिलो त्रैमासिक दोस्रो त्रैमासिक तेस्रो त्रैमासिक चौथो त्रैमासिक कैफियत
फाईल हेर्नुहोस्  फाईल हेर्नुहोस्       
फाईल हेर्नुहोस्  फाईल हेर्नुहोस्       
फाईल हेर्नुहोस्  फाईल हेर्नुहोस्       
फाईल हेर्नुहोस्  फाईल हेर्नुहोस्       
फाईल हेर्नुहोस्  फाईल हेर्नुहोस्       
फाईल हेर्नुहोस्  फाईल हेर्नुहोस्       
फाईल हेर्नुहोस्  फाईल हेर्नुहोस्       
फाईल हेर्नुहोस्  फाईल हेर्नुहोस्       
फाईल हेर्नुहोस्  फाईल हेर्नुहोस्       
१० फाईल हेर्नुहोस्  फाईल हेर्नुहोस्