FAQs Complain Problems

गैर सरकारी संस्थालाई कार्यक्रम संचालनको अनुमती

लाग्ने समय: 
नगरपालिकाको निर्णय अनुसार
जिम्मेवार अधिकारी: 
सामाजिक शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
सामाजिक शाखा
सेवा शुल्क: 
नगरपालिकाको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. संस्थाको निर्णय प्रतिलिपी सहितको निवेदन पत्र
  2. नगरपालिकामा तोकिए बमोजिमको शुल्क तिरेको रसिद
  3. स्वीकृत कार्यक्रमको विस्तृत विवरण
  4. अन्य आवश्यक कागजातहरु