FAQs Complain Problems

"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्रको प्रतिलिपी

लाग्ने समय: 
कागजपत्र पुरा भएपछि सम्भव भएसम्म सोहि दिन नभए सो को भोलिपल्ट
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
राजश्व शाखा
सेवा शुल्क: 
नगरपालिकाको स्वीकृत कार्यविधी अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

ईजाजत पत्र हराए वा नासिएकोमा प्रतिलिपि पाउन निवेदन ।