FAQs Complain Problems

समाचार

"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र दर्ता

लाग्ने समय: 
कागजपत्र पुरा भएपछि, नगर कार्यपालोकाको निर्णयानुसार
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
राजश्व शाखा
सेवा शुल्क: 
नगरपालिकाको स्वीकृत कार्यविधी अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. स्वीकृत कार्यविधि बमोजिमको ढांचाको निवेदन ।
  2. स्थायी लेखा नं (मुल्य अभिवृद्धि कर समेतमा) दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  3. फर्मको नाममा खाता खोली रु १०००००।– (एक लाख) जम्मा गरेको बैँक भौचर
  4. नगरपालिकामा राजश्व बुझाएको रसिद
  5. फर्मको प्रोपाइटरको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  6. सबै कागजपत्रहरु नोटरी पब्लिक बाट प्रमाणित हुनुपर्नेछ ।