FAQs Complain Problems

समाचार

विभिन्न भुक्तानी

लाग्ने समय: 
३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
आ.प्र.शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
आ.प्र.शाखा
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
 1. भुक्तानीको लागि आवश्यक प्रक्रिया
 2. यस अगाडि तयार भई वडाहरुमा पठाईएको सामाग्रीलाई कपि गरि मिलाउने
 3. विलभर्पाइ VAT/PAN बिल
 4. डोरहाजिरी
 5. कार्य गर्नु अगाडी, कार्य गर्दै गर्दा र कार्य सम्पन्न भए पछाडिको फोटो
 6. कार्य सम्पन्न भएको भन्ने उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपि
 7. अनुगमन समितिको निर्णयको प्रतिलिपि
 8. प्राविधिकको मुल्यांकन
 9. प्राविधिकको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
 10. वडा कार्यालयको कार्यसम्पन्न भएको सिफारिस
 11. उपभोक्ता समितिको निवेदन
 12. सार्बजनिक परिक्षण गरेको निर्णयको प्रतिलिपि
 13. खर्च सार्वजनिक फारम भरी टाँस गरेको मुचुल्का
 14. योजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने भएमा कारण र आधार सहितको समितिको निर्णय तथा वडा कार्यालयको सिफारिस साथ म्याद थप गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्ने
 15. अन्य भुक्तानीको हकमा तोकिएको प्रकृया पुरा गरी फाईलपेश गर्नु पर्ने ।