FAQs Complain Problems

सहकारी संघ/संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण गरी सुझाव वा निर्देशन वा आदेश प्रदान

लाग्ने समय: 
बढीमा ३५ दिन कार्यालयको योजना मुताविक भए तोकिए बमोजिम
जिम्मेवार अधिकारी: 
सहकारी शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
सहकारी शाखा
सेवा शुल्क: 
रु. १००।
आवश्यक कागजातहरु: 

सहकारीसंघ/संस्थाका सम्वन्धमा कीर्तिपुर नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८७ वमोजिमको हदम्याद भित्र निवेदन र त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजात प्रमाण