स्वास्थ्य शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
धन बहादुर थापा स्वास्थ्य संयोजक ९८५८४२२२९६  
सन्तमान मानन्धर स्वा.अधीकृत ९८४१३२९६०९