सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्धि दरभाउपत्र आह्वान सम्वन्धि सुचना

Land Use Policy निर्माणको लागि आसय पत्र माग गरिएको सूचना

फ्रि वाईफाई तथा CCTV को लागि आसयपत्र माग गरिएको सूचना

बोलपत्र स्वीकृतिका लागि आसय पत्रको सूचना