सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ढल्पा सल्यानस्थान जग्गा एकीकरणको लागि RFP सूचना (CARD Consult (P) Ltd, CEMECA - GRID JV,RAAS ,Rajdevi-GOEC-JV )

बोलपत्र KRM १८,१९ र २० आह्वानको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७५/१२/०८)

बोलपत्र KRM 17 आह्वानको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७५/११/२३)

बोलपत्र आह्वानको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७५/११/१८)

Pages