सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

LP-DPR को EOI मागको सूचना तथा जानकारी सम्वन्धमा (प्रकाशित मितिः- २०७५/१०/२९)

सडक बोर्ड अन्तरगतका योजनाहरुको बिलपत्र र सिलबन्दी पत्र आह्वानको सूचना (प्रकाशित मितिः- २०७५/०९/२८)

पुनः आसयपत्र आह्वानको सूचना (Water Fountain खरिद, जडान, प्रकाशित मितिः- २०७५/०८/१३)

पुनः सिलवन्दी प्रस्तावको सूचना (ढुंगा, गिटी, ग्रावेल ढुवानीको लागी, प्रकाशित मितिः- २०७५/०८/१२)

Pages