सूचना तथा समाचार

स्वयंसेवी ईन्जिनियर नियुक्त गरिएको बारे ।

प्रवक्ता तोकिएको बारे

सम्पत्ती कर सम्वन्धी थप स्पष्ट पारिएको सम्वन्धमा

सबै वडा कार्यालयहरुलाई सूचना (विपद् सम्वन्धि विवरण पठाउने)

यसैसँग राखिएको फारम भरी जति सक्दो चाँडो कीर्तिपुर नगरपालिकामा पठाउन हुन अनुरोध छ ।