सूचना तथा समाचार

कीर्तिपुर नगरपालिकाको राजश्व तथा दररेट सम्बन्धि सूचना ।

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन म्याद थप गरिएको सूचना

कीर्तिपुर नगरपालिका स्तरीय आधारभूत तह कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको सूचना

यस कीर्तिपुर नगरपालिका स्तरीय आधारभूत तह कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको व्यहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना गरिएको छ । आधारभूत तह परीक्षा समितिको निर्णय अनुसार बढीमा दूई विषयमा सैदान्तिक Theory मा डी र ई ग्रेड ल्याउने विध्यार्थीका लागि विद्यालय स्वयमले ग्रेड वृद्धी

ढल्पा सल्यानस्थान जग्गा एकीकरण बारे सूचना

Pages